Statut GEUS udruženja

GEUS

U skladu sa odredbama čl.78. i 12. Zakona o udruženjima ("Službeni list RS", br.51/09), na skupštini udruženja održanoj 12.4.2011. u Beogradu, usvojen je novi

S T A T U T

GASTROENTEROLOŠKOG ENDOSKOPSKOG UDRUŽENJA SRBIJE - GEUS

Oblast ostvarivanja ciljeva
Član 1.

GASTROENTEROLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE - GEUS, je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti edukacije, istraživanja, razvijanja saradnje i razmene podataka, tehničkih dostignuća sa drugim međunarodnim gastroenterološkim endoskopskim i drugim srodnim medicinskim udruženjima.


Ciljevi udruženja
Član 2.

Ciljevi udruženja su:

 1. razvijanje interesa, edukacije i istraživanja u oblasti gastroenetrološke endoskopije i srodnim granama medicine,
 2. unapređenje međunarodne razmene endoskopskih podataka, tehničkih dostignuća i razvijanje projekata,
 3. organizovanje škole za digestivnu endoskopiju, organizovanje međunarodnih sastanaka (u dogovoru sa Evropskom asocijacijom) iz oblasti digestivne endoskopije,
 4. aktivno učestvovanje u publikovanju knjiga, monografija, časopisa i drugih štampanih publikacija iz oblasti digestivne endoskopije,
 5. usklađivanje kriterijuma za praktični endoskopski rad članova Udruženja, sa kriterijumima Evropskog udruženja za digestivnu endoskopiju,
 6. saradnja sa Medicinskim fakultetima u oblasti poslediplomske nastave iz oblasti digestivne endoskopije.

Ovi ciljevi biće ostvarivani u tesnoj saradnji sa gastroenterološkom sekcijom Srpskog lekarskog društva, udruženjem gastroenterologa Srbije, Evropskim udruženjem za digestivnu endoskopiju, kao i drugim udruženjima koja mogu biti osnovana.


Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 1. prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti digestivne endoskopije kao i drugih grana medicine;
 2. organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti digestivne endoskopije kao i drugih grana medicine;
 3. objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na digestivnu endoskopiju, u skladu sa zakonom;
 4. sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave digestivnom endoskopijom i drugim srodnim granama medicine.

Naziv i sedište
Član. 4

Naziv udruženja: GASTROENTEROLOŠKO ENDOSKOPSKO UDRUŽENJE SRBIJE
Naziv Udruženja na stranom jeziku: "Gastroenterological endoscopic society of Serbia" (Engleski jezik)
Skraćeni naziv je: GEUS
Udruženje ima sedište u Beogradu.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.


Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva
Član 5.

Član Udruženja može biti svaki doktor medicine, specijalista iz oblasti interne medicine, pedijatrije, hirurgije, infektologije, koji se bavi izvođenjem procedura iz oblasti digestivne endoskopije, a prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja. Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
Molba za učlanjenje u Udruženje podnosi se Upravnom odboru Udruženja najmanje tri meseca pre sastanka Upravnog odbora. Molbe se razmatraju na Upravnom odboru koji donosi odluku, a zatim se podnose Skupštini Udruženja na potvrđivanje.
Počasno članstvo u Udruženju se dodeljuje domaćim i stranim uglednim stručnjacima koji su dali veliki doprinos u oblasti gastroenterološke endoskopije i medicinske nauke od značaja za našu zemlju, osnivanju i radu GEUS kao i organizovanju njegovih kongresa.
Odluku o izboru Počasnih članova donosi Upravni odbor Udruženja a potvrđuje Skupština Udruženja.


Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.


Prava, obaveze i odgovornost članstva
Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja,
 3. bira i bude biran u organe Udruženja,
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja,
 3. plaća članarinu,
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija
Član 8.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkcija zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu Zamenik Upravnog odbora.


Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u kojoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

 1. donosi plan i program rada,
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta,
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja,
 4. bira i razrešava članove Upravnog odbora,
 5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora,
 6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj,
 7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja,
 8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
Glasanje na sednicama Skupštine Udruženja je javno osim u koliko Skupština ne odluči drugačije.
Diskreciono je pravo predsednika Udruženja da u izuzetnim slučajevima odobri pismeno glasanje članova Skupštine Udruženja.


Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima 5 (pet) članova, koja bira i opoziva Skupština. Sastavljen je od Predsednika, Predsednika iz perthodnog mandata, Podpredsednika, Sekretara i Blagajnika.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i ne mogu se ponovo birati na istu funkciju. Predsednik iz prethodnog perioda ima pravo odlučivanja.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.


Član 11.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.


Član 12.

Upravni odbor:

 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja,
 2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja,
 3. poverava posebne poslove pojedinim članovima,
 4. donosi finansijske odluke,
 5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji donosi Skupštini na usvajanje,
 6. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak,
 7. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
 8. Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje polovina ćlanova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.


Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koja bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.


Ostvarivanje javnog rada
Član 14.

Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.


Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za digestivnu endoskopiju, o čemu odluku donosi Skupština.


Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima
Član 16.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.
Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti zaštite životne sredine, kao i prodajom sekundarnih sirovina prikupljenih tokom realizacije akcija za čišćenje životne sredine ili proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica.


Prestanak rada udruženja
Član 17.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.


Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka rada udruženja
Član. 18

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.


Izgled i sadržina pečata
Član 19.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: GASTROENTEROLOŠKO ENDOSKOPSKO UDRUŽENJE SRBIJE, Beograd, pečat u sredini sadrži logotip GEUS koji predstavlja skraćeni naziv udruženja.


Član 20.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.


Član 21.

Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na skupštini Udruženja.